GDPR

Det är viktigt för oss på Skin etc. att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Som medlemmar i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation lagrar vi personuppgifter i enlighet med våra etiska regler och rådande lagstiftning, Dataskyddsförordningen, 2016/679 (GDPR).

I samband med bokade och utförda tjänster dokumentarar vi dessa för att informera våra kunder om vår verksamhet och för att hålla en hög standard och skydda kunder från olämpligt yrkesutövande. Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra uppdrag gentemot kunder. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi har även tystnadsplikt gentemot kund enligt våra etiska regler. Läs gärna våra etiska regler här https://www.shr.nu/etiska-regler

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall att vi erhållit ett samtycke från dig att behandla uppgifterna.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vem är ansvarig för insamlandet av personuppgifter? 

Skin etc. är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förberedds eller administreras. Vår leverantör av bokningssystem, Bokadirekt AB, är personuppgiftsbiträde åt oss. Du är aldrig skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt dig, då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.

Behörighet och känsliga uppgifter

Vi kommer inte att lämna ut uppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommit mellan Skin etc. och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för de fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning.

Utomstående/obehöriga har inte tillgång till vårt slutna Bokadirekt-konto, där dina uppgifter sparas, som är skyddat med lösenord och brandvägg.

Vi för inte anteckningar som innehåller känslig information utan grund. Vi antecknar uppgifter om tex. sjukdom/mediciner endast om det är relevant för din bokade tjänst -av hälso- och säkerhetsskäl.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter i vårt Bokadirekt-system?

Personuppgifterna sparas under en tid om längst 12 månader från dagen för tjänstens slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Skin etc. verksamhet sparas under en tid om 12 månader efter den senaste kontakten.

Dina rättigheter

Du har närsomhelst efter slutförd tjänst rätt att begära att få dina personuppgifter raderade från vårt Bokadirekt-system. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Skin etc. om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om behandling av dina personuppgifter!

Kontakt

Skin etc.                                                                                         Hannah Kallio                                                                                  Emma Persson                                                                                Sörhallskajen 16                                                                               417 63 Göteborg                                                                                       Tel: 031-23 70 80                                                                                      E-post: hannah@skinetc.se, emma@skinetc.se